Efektywne zarządzanie wiekiem w firmie

O starzejącym się społeczeństwie słyszymy coraz częściej. Zjawisko to będzie przyczyniać się do deficytu pracowników, co w przyszłości stanie się wielkim wyzwaniem dla systemów emerytalnych. Już dziś coraz częściej słyszy się o głodowych emeryturach w przyszłości.

Stajemy w obliczu poważnego wyzwania. Działać trzeba szybko, należy wypracować takie rozwiązania, które pozwolą na skuteczne wykorzystanie zasobów ludzkich. Jednym z rozwiązań, które obecnie są wdrażane, jest zarządzanie wiekiem w firmie.

 

Czym jest zarządzanie wiekiem?

Pod pojęciem zarządzania wiekiem w firmie kryje się odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich przy uwzględnieniu ich różnorodności w zakresie wieku, potrzeb i możliwości. Z pojęciem tym wiąże się również aktywizacja zawodowa osób w kategorii wiekowej 50+. Jednak jest to tylko jeden z elementów strategii. Właściwe działania polegają na:

 • stworzeniu polityki odpornej na zmiany demograficzne,

 • organizowaniu dni zdrowia w firmie, które będą promowały zachowania prozdrowotne,

 • maksymalnej eliminacji czynników ryzyka występujących na stanowiskach pracy,

 • promowaniu rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Należy kłaść duży nacisk na kształcenie pracowników. Wiele osób, szczególnie tych starszych, uważa, że ma już wystarczające doświadczenie i nie musi uczestniczyć w szkoleniach, co oczywiście jest dużym błędem. Człowiek uczy się przez całe życie i również stanowisko, które zajmuje, wymaga od niego ciągłego pogłębiania wiedzy. Pojawiają się nowe technologie, nowe rozwiązania, które mają usprawnić pracę, dlatego jeżeli pracodawca wychodzi z inicjatywą szkolenia, to naprawdę warto w nim uczestniczyć.

 

Co składa się na zarządzanie wiekiem?

Odpowiednio wdrożony system zarządzania wiekiem może przynieść wiele korzyści, jego głównym celem jest przede wszystkim zwiększenie wydajności pracy osób w starszym wieku. Osiągnąć to można poprzez:

 • planowanie zatrudnienia,

 • pozyskiwanie nowych pracowników,

 • projektowanie stanowisk pracy zgodnych z zasadami ergonomii,

 • elastyczne formy zatrudnienia,

 • specjalistyczne szkolenia,

 • przesunięcia do innych zadań,

 • promowanie zdrowego stylu życia, organizację eventów prozdrowotnych.

 

Dlaczego warto wdrożyć zarządzanie wiekiem?

Duża rozpiętość wiekowa pracowników może przynieść pracodawcy wiele korzyści. Wskażemy poniżej niektóre z nich.

 • Wzajemne uzupełnianie się.

W firmie zatrudniającej pracowników reprezentujących różne kategorie wiekowe dochodzi do zderzenia wiedzy i doświadczenia, jakimi dysponują starsi pracownicy, z powiewem świeżości i innowacyjności, uosabianej przez nowych pracowników, którzy z głową pełną marzeń wkraczają dopiero na rynek pracy. W myśl zasady, że największym kapitałem firmy są kompetentni pracownicy, należy zadbać o systematyczne przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom. Należy mieć również na uwadze, że starszy pracownik z dużym doświadczeniem na danym stanowisku dużo szybciej zareaguje w razie ewentualnych trudności, istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że z taką lub podobną sytuacją zetknął się już w trakcie swojej długoletniej praktyki.

 • Wykorzystanie mocnych stron pracowników.

Zarządzanie wiekiem pozwala na maksymalne wykorzystywanie najmocniejszych stron każdej grupy wiekowej. Mowa tutaj głównie o ocenie ryzyka - przebojowy młody człowiek zazwyczaj bywa porywczy, nie zawsze myśli o konsekwencjach, dlatego firmy powinny doceniać doświadczenie i cierpliwość osób starszych, które mają bardziej wyważony sąd o różnych rzeczach.

 • Wzrost kreatywności.

Duża rozpiętość wieku wśród pracowników pobudza kreatywność zespołu, ludzie o różnym stopniu doświadczenia mogą się wzajemnie inspirować i uzupełniać.

 • Szybsze reagowanie na problemy.

Zatrudnianie osób reprezentujących różne kategorie wiekowe pozwala szybciej reagować na zmiany zachodzące na rynku. Dokładna analiza zasobów pozwoli w przyszłości uniknąć m. in. rekrutacji na dużą skalę.

 • Otwarty, przyjazny wizerunek firmy.

Kolejną korzyścią dla przedsiębiorstwa, które wdraża zarządzanie wiekiem, jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Na lokalnym rynku taka firma jest postrzegana jako otwarta, nowoczesna i elastyczna struktura, która poważnie myśli o rozwoju swoich pracowników i bierze za nich odpowiedzialność, inwestuje w ich rozwój i dba o ich zdrowie.

 • Pozyskanie nowych klientów

Zróżnicowany wiek pracowników pozwala na pozyskanie większej liczby nowych klientów, jest formą otwierania się na nowych odbiorców. Klienci często utożsamiają się z poszczególnymi grupami, dzięki temu łatwiej buduje się zaufanie. Również w przypadku tworzenia produktów dla różnych odbiorców pracodawcy zyskują na zróżnicowanym wieku, bowiem pracownicy w średnim wieku znają swoje potrzeby i oczekiwania, które często są odległe od koncepcji młodszych pracowników - i na odwrót.

 • Stabilność rozwoju firmy.

Pracownicy w średnim i starszym wieku mają dużą motywację do pracy; często są to osoby, które już odchowały dzieci i mają teraz czas na rozwój osobisty. Chcą dać coś od siebie, chcą budować markę, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz są gotowe do podnoszenia kwalifikacji. Ich elastyczność i szybkie dostosowywanie się do zachodzących zmian pozwalają na stały rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie zysków.

Warto podkreślić, że systematycznie liczba kandydatów do pracy będzie się zmniejszać. Mamy zbyt niski przyrost naturalny, a kategoria osób 50+ stanowi solidne rezerwy zatrudnienia, więc nikogo nie powinna dziwić konieczność aktywizacji tej grupy zawodowej. Racjonalne zarządzanie wiekiem przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy, a także pozwoli obniżyć koszty. Dzięki temu zwiększą się zyski przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjność. Ponadto działania takie ocieplają wizerunek firmy. Zyska sobie ona w ten sposób opinię odpowiedzialnego pracodawcy, dbającego o rozwój i zdrowie swoich pracowników. Przez inne przedsiębiorstwa będzie postrzegana jako idealny kandydat na dobrego, być może wieloletniego partnera biznesowego.

Udostępnij ten artykuł
 • gplus

Komentarze