Jak udzielać pracownikowi nagany?

Przewinienia pracowników, które narażają zakład pracy na straty, uzasadniają ich ukaranie przez pracodawcę. Jedną z rodzajów kar może być nagana. Jak jej udzielić pracownikowi?

Kiedy można zastosować naganę?

Podstawą nałożenia na pracownika kary nagany jest dokonane przez niego przewinienie. Typ kary zależy od kwalifikacji czynu pracownika, który dopuścił się naruszenia porządku pracy. Nagana zaliczana jest do kar porządkowych, a warunki jej nakładania na podwładnych w zakładzie pracy wymienione zostały w art. 108 Kodeksu Pracy.

Nagana znajduje zastosowanie w przypadku dopuszczenia się przez pracownika przewinienia wobec regulaminu pracy. Niemniej, przewinienie musi być poważne, a pracownik powinien mieć świadomość tego, że będzie musiał ponieść odpowiedzialność za swój czyn. To w gestii pracodawcy leży ocena, czy daną osobę należy ukarać, czy też nie. Ma on dwa tygodnie na nałożenie wybranej kary porządkowej. Czas ten liczony jest od chwili uzyskania informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych. Kara powinna zostać wykonana najpóźniej po 3 miesiącach od chwili dopuszczenia się naruszenia przez pracownika zasad regulaminu pracy. Karę nagany nakłada się dopiero, kiedy pracodawca wysłucha wyjaśnień podwładnego.


Nagana z wpisem do akt

Najczęściej stosowane są kary porządkowe w postaci nagany ustnej, ale poważne przewinienia pracowników mogą skutkować nałożeniem nagany pisemnej z wpisem do akt. Pracodawca musi powiadomić podwładnego o naganie i wskazać, jaki jest powód jej nałożenia. Powinien tego dokonać na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się naruszenia oraz pouczając pracownika o prawie do zgłoszenia sprzeciwu i terminu na jego wniesienie. Po dokonaniu wpisu nagany do akt odnoszących się do danego pracownika, dołącza się do nich odpis zawiadomienia o karze, które wręczono pracownikowi. Pracodawca może uznać naganę pisemną z wpisem do akt za niebyłą, jeśli pracownik przez cały rok po jej uzyskaniu będzie pracował w sposób zgodny z regulaminem pracy.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze